Program strategic

Ordinul președintelui ANSVSA nr. 175 din 29.10.2020

pentru aprobarea cadrului organizatoric de desfășurare, la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municiupiului București, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 15 din Ordinul Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a modelului documentației aferente procedurii de atreibuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exercițiu bugetar anual

Descarcă

Regulamentul delegat UE 2020/689 - Programe boli

Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente, care se aplică începând cu 21 aprilie 2021

Descarcă

Regulamentul delegat UE 2020/688

de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație

Descarcă

Regulamentul delegat UE 2020/687

al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele de prevenire și control al anumitor boli listate, care se va aplica începând cu 21 aprilie 2021

Descarcă

Regulamentul delegat UE 2020/686

de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute

Descarcă

Regulamentul delegat UE 2019/2035

de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație

Descarcă

Regulamentul UE 2017/625

privind controalele oficiale și alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)

Descarcă

Ordinul ANSVSA nr. 35 din 30.03.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

Descarcă

Regulamentul UE 2016/429 - Legea sănătății animalelor

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală"), care se aplică începând cu 21 aprilie 2021

Descarcă

Ordinul președintelui ANSVSA nr. 139 din 31.07.2014

privind prelungirea contractelor de concesiune având ca obiect activitățile sanitar-veterinare publice cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animal la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor

Descarcă

Ordin nr. 5 din 21.01.2014

pentru aprobar ea Procedurii privind de contarea acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a b ovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

Descarcă

Hotărâre nr. 1156 din 23.12.2013

pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora

Descarcă