Tabloul general al membrilor Colegiului Medicilor Veterinari

Pașii pentru actualizarea datelor din tabloul general al membrilor Colegiului Medicilor Veterinari:

 • Completarea și salvarea formularului de mai jos
 • Listarea formularului
 • Semnarea și depunerea / trimiterea formularului în original la filiala județeană de care aparțineți

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Am fost informat(ă) că furnizarea de date cu caracter personal Colegiului Medicilor Veterinari din România și filialei județene în care sunt înscris(ă) ca membru(ă) și/sau pe raza căreia îmi exercit activitatea profesională, reprezintă o obligație legală în conformitate cu prevederile Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”).

Colegiul Medicilor Veterinari din România și filialele sale județene prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor săi, în baza prevederilor Art. 6 alin.(1) lit.c), lit. e) și lit. f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

De asemenea, am fost informat(ă) că nerespectarea acestei obligații legale are drept consecință faptul că nu pot să am calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România și, implicit, nu pot să exercit profesia de medic veterinar pe teritoriul României.

Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul la informare si de acces, de rectificare, de ștergere asupra datelor mele, dreptul de restricționare a prelucrării sau dreptul de a mă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în condițiile Art. 22 GDPR.

Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal: nume, prenume, data si locul nasterii, adresa, date de contact (telefon, fax, e-mail, website), studii (facultatea absolvită și anul; titlurile științifice și profesionale; alte studii universitare), numarul atestatului de libera practica si codul de parafa, experiența profesională, domeniul de activitate, locul de muncă, unitățile medicale veterinare pe care le dețin în calitate de medic veterinar titular, contracte de concesiune sau de prestări servicii pe care le dețin, serie și număr carte de identitate, CNP, sancțiunile disciplinare sau condamnările mele penale, urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Colegiului Medicilor Veterinari din România și de filialele acestuia în care sunt înscris(ă) și /sau pe raza cărora îmi exercit activitatea profesională, doar în scopurile prevăzute de legislația în vigoare privind calificarea profesională de medic veterinar, pe care o dețin, respectiv:

 • emiterea cărții/cardului de identitate al medicului veterinar;
 • cunoașterea domeniilor medicale veterinare în care își exercită profesia medicii veterinari;
 • furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social-media, referitoare la: subiecte importante privind exercitarea profesiei, inclusiv legislative (cu excepția celor cu scop de marketing), notificări, newsletter, programul de instruiri, work-shop-uri, conferințe, etc.; stadiul îndeplinirii obligațiilor profesionale prevăzute de legislația în vigoare; solicitarea de puncte de vedere și efectuarea de sondaje de opinie;
 • soluționarea eventualelor reclamații și sesizări ale proprietarilor de animale sau autorităților competente naționale și europene;
 • în scopul investigării și sancționării disciplinare a cazurilor de încălcare a eticii și deontologiei medicale veterinare;
 • comunicarea sau raportarea de date și informații către autorități și instituții naționale și europene, la solicitarea acestora, dacă există bază legală;
 • întocmirea și publicarea tabelului privind medicii veterinari sancționați, atât în revista Veterinaria, cât și pe site-ul Colegiului Medicilor Veterinari, în conformitate cu prevederile Statutului medicului veterinar;
 • emiterea și comunicarea, către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European, precum și Confederaţia Elveţiană a Certificatului de Conformitate și a Statutului profesional prezent al medicului veterinar;
 • comunicarea în format letric și/sau prin sistemul Internal Market Information System (IMI) a informațiilor solicitate de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European, precum și Confederaţia Elveţiană, cu privire la statutul profesional prezent al medicului veterinar;
 • efectuarea de analize statistice necesare Colegiului Medicilor Veterinari, precum și pentru raportarea către organizația profesională europeană la care Colegiul Medicilor Veterinari este asociat (F.V.E.), precum și la Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (O.I.E.), organizație interguvernamentală, care are dreptul să solicite astfel de statistici, conform acordului încheiat cu România.

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Colegiului Medicilor Veterinari din România și filialei județene a Colegiului Medicilor Veterinari în care sunt înscris(ă) și/sau pe raza căreia îmi exercit profesia de medic veterinar, precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin.

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal nu sunt prelucrate și comunicate niciunei entități în scop de marketing și nici în alte scopuri, cu excepția autorităților/instituțiilor naționale, europene și autorităților competente din alte state membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, abilitate prin legislația națională și europeană să solicite și să obțină aceste informații (Ex.: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Comisia Europeană, F.V.E, structuri ale Ministerului de Interne, A.N.A.F, A.N.F.P, I.T.M, A.N.I, la solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.).

Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv Colegiului Medicilor Veterinari din România și filiala Colegiului Medicilor Veterinari în care sunt înscris ca membru, orice modificare survenită asupra datelor mele personale.

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul și am dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul Colegiului Medicilor Veterinari din România, exceptând cazul în care nu am renunțat la exercitarea profesiei, iar prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea exercitării profesiei de medic veterinar.

Am fost informat(ă) că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării, stocării și utilizării datelor efectuate înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).

Am fost informat(ă) că am dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea de către Colegiul Medicilor Veterinari a datelor mele personale și o copie a datelor procesate, dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate,dreptul de a formula obiectii fata de anumite tipuri de procesare, dreptul de a depune o plângere inclusiv la autoritatea de supraveghere dacă constat că prelucrarea datelor constituie o încălcare a prevederilor GDPR, precum și dreptul de a ma adresa justiției.

Am fost informat(ă) că atât Tabloul general al membrilor Colegiului Medicilor Veterinari, cât și Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică sunt întocmite în condițiile Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare și au regim de documente publice.

Am fost informat (ă) că durata stocării datelor cu caracter personal este perioada cât sunt membru (ă) a Colegiului Medicilor Veterinari și încă o perioadă de 12 luni de la data la care am fost radiat(ă) din evidențele Colegiului Medicilor Veterinari.

În consecință, îmi dau consimțământul expres și neechivoc pentru prelucrarea prin mijloace automatizate/manuale, modificarea, stocarea și transmiterea datelor cu caracter personal, către entitățile enumerate în prezenta declarație și/sau către alte entități, dacă există bază legală în acest sens, de către Colegiului Medicilor Veterinari din România și filialele sale județene în care sunt înscris(ă) ca membru(ă) și/sau pe raza cărora îmi exercit activitate profesională de medic veterinar.

De asemenea, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații, completez pe propria răspundere datele mele personale în Tabloul general al membrilor Colegiului Medicilor Veterinari, conform modelului prevăzut pe site-ul www.cmvro.ro.

Câmpurile subliniate cu roșu sunt obligatorii!

1. Informații generale
2. Date de contact
3. Informații membru
inclusiv
4. Unități medicale veterinare deținute în calitate de medic veterinar titular Vă rugăm să căutați și să selectați din lista de mai jos cu unitățile înregistrate în Registrul Unic.
Puteți selecta mai multe dacă este cazul.
5. Pregătire și experiență profesională
Experiența în profesie (ani de vechime în exercitarea efectivă a profesiei)
6. Educație profesională continuă
Instituția emitentă a titlului de specialist
Vă rugăm să introduceți numărul total de puncte de Educație Continuă acumulate în anul 2022 și să atașați documentele justificative (formular și diplome). Vă rugăm să selectați toate fișierele odată.
7. Domeniile și locurile de muncă în care îmi exercit profesia Vă rugăm să selectați mai întâi domeniul apoi locul de muncă asociat. Puteți selecta mai multe domenii / locuri de muncă folosind butonul +.
Vă rugăm să selectați mai întâi domeniul!
8. Alte informații
contract de concesiune pentru acțiuni sanitare veterinare plătite de stat
contract de prestări servicii pentru acțiuni sanitare veterinare plătite de stat
contract de prestări servicii cu exploatații comerciale de tip A
contract de prestări servicii cu exploatații comerciale
contract de prestări servicii cu adăposturi de câini
9. Consimțământ

Salvați, listați, semnați și depuneți / trimiteți formularul în original la filiala CMV de care aparțineți!